De kleine lettertjes

Artikel 1 – Definities

1.1.  Training: training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst
met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2.  Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met
betrekking tot een training is gesloten.
1.3.  Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
1.4.  Open training: een training geïnitieerd door QAducation waar individuele personen
zich voor kunnen aanmelden.
1.5.  Overige training: alle trainingen die niet onder lid 1.4 vallen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,
overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen QAducation en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 – Open training: aanmelding en betaling

3.1  Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van QAducation door zich aan
te (laten) melden via www.qaducation.nl.
3.2  Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor
QAducation als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten
ontleend worden aan een optie op een open training.
3.3  Als QAducation de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee
komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.
3.4  Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de
totstandkoming van de overeenkomst.
3.5  QAducation brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Voor de
factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering
hierop is een schriftelijke bevestiging van QAducation waarin termijnbetaling wordt
overeengekomen.
3.6  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke
en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan QAducation.

Artikel 4 – Open inschrijving: annulering, verhindering en wijziging

4.1  Na ontvangst van je inschrijving, geldt er een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze
termijn kun je de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden. Na deze bedenktijd is
het niet meer mogelijk zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de aanvang
van cursus, opleiding of workshop binnen deze 14-dagen bedenktijd valt, neemt de
deelnemer afstand van de 14 dagen bedenktijd. De deelnemer stemt hiermee in.
4.2  Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het
moment waarop QAducation de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende
annuleringskosten in rekening gebracht:
1. tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: 10%
2. tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opleiding: 50%
3. binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding: 100%
4.3  Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging
door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
open training wordt aangemeld bij QAducation.
4.4  Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een dag van de open training heeft de
deelnemer het recht deze dag, binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de open
training, in te halen in een overeenkomstige open training.
4.5  QAducation heeft het recht om, met duidelijke opgave van reden, deelname van een
deelnemer te weigeren. QAducation zal dan de door opdrachtgever betaalde
deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.
4.6  QAducation heeft het recht om een open training te annuleren. QAducation zal de door
opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.
4.7  QAducation heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training
te wijzigen.

Artikel 5 – Overige trainingen: overeenkomst

5.1  De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt
tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van
QAducation.
5.2  De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als
weergave van de overeenkomst.
5.3  Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de
totstandkoming van de overeenkomst.
5.4  Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn
bevestigd door QAducation.

Artikel 6 – Overige training: betaling

6.1  Veertien dagen voor aanvang van de training stuurt QAducation een factuur aan
opdrachtgever.
6.2  Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van QAducation waarin
gespreide betaling wordt overeengekomen.
6.3  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke
en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan QAducation.
6.4  Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting
tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 7 – Overige training: verplaatsing en annulering

7.1  Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door
opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter
dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in
rekening gebracht.
7.2  QAducation behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt
hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. QAducation zal andere trainingsdata
aanbieden. Alleen als na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal
QAducation de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 8 – Vervanging trainer

QAducation draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te
allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachtenprocedure

9.1  QAducation spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te
voeren.
9.2  QAducation is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade
die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor het
bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schadeveroorzakend feit, waarbij een
opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.3  QAducation is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde
winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4  QAducation is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de
mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.5  Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht
van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan
de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
9.6  Aan de inhoud van een brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
9.7  Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over QAducation, diens personeel of
voor QAducation werkzame personen, horen wij deze via info@qaducation.nl.

Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door QAducation, diens
personeel en voor QAducation werkzame personen vertrouwelijk behandeld. QAducation
conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QAducation is
opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels
van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan
ook, te verveelvoudigen.
11.2  De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan QAducation.